Kompetanse

Arbeidsliv

Vi har omfattende erfaring i å bistå bedrifter, ansatte og fagforeningen Lederne vedrørende de fleste rettsspørsmål knyttet til arbeidslivet.
Les mer

Personskade

Innledning Utsettes man for en ulykke snus livet i mange tilfeller opp ned. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli svært betydelige, med sykehusopphold og langvarig behandli...
Les mer

Yrkesskade og yrkessykdom

Lov om yrkesskadeforsikring regulerer erstatningsrettighetene etter påførte yrkesskader og yrkessykdommer. Den sentrale målsettingen er at de som rammes skal få kompensert sitt økonomis...
Les mer

Forsikring og trygd

Nordmenn tegner årlig et betydelig antall forsikringer. Innholdet av disse reguleres gjennom en avtale mellom forsikringsselskapet og den enkelte forsikringstager. Avtalene utfylles av...
Les mer

Avtaler og kontrakter

Vi har bred erfaring i forhandlinger og utforming av avtaler og kontrakter. Dette spenner fra enkle avtaler mellom private parter til kompliserte internasjonale kontrakter om salg av om...
Les mer

Selskaper, stiftelser og foreninger

Vi arbeider med et bredt spekter av selskapsrettslige problemstillinger, blant annet selskapsstiftelser, aksjonæravtaler, kjøp og salg av virksomheter.
Les mer

Fast eiendom

Fast eiendoms rettsforhold favner om en rekke forskjellige spesialområder. Vår kompetanse spenner over flere av disse feltene, blant annet:
Les mer

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er læren om rettsreglene for offentlig forvaltning. Reglene for forvaltningens virksomhet kan være fastsatt i formelle lover som eksempelvis forvaltningsloven og offent...
Les mer

Naturressurser og miljørett

Utnyttelse av naturressurser gir grunnlag for omfattende næringsvirksomhet i Norge.Vi har i særlig grad ydet bistand innenfor bergverk og havbruk.   Miljørett, tradisjonelt...
Les mer

Konkurranse- og markedsrett

Rammene for næringslivets konkurranse er i Norge tilpasset EU's krav og fremgår av konkurranse- og markedsføringsloven. Overtredelse av dette regelverk kan gi grunnlag for svært omfatte...
Les mer

Bistandsadvokat i straffesaker

Den som er fornærmet (offer) i en straffesak har i mange tilfeller rett til bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet i saker der det er grunn til å tro at fornærmede på grunn av handl...
Les mer

Utlendingsrett

Kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten  
Les mer

Teknologi- og immatrielle rettigheter

Næringsutvikling skaper behov for beskyttelse av bedriftens rettigheter gjennom registrering av patent, varemerker og design eller kontraktsmessige tiltak.
Les mer

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer