Kompetanse

Forsikring og trygd

Nordmenn tegner årlig et betydelig antall forsikringer. Innholdet av disse reguleres gjennom en avtale mellom forsikringsselskapet og den enkelte forsikringstager. Avtalene utfylles av Forsikringsavtaleloven.

 

Folketrygdloven gir omfattende rettigheter til enkeltpersoner. Regelverket er imidlertid svært infløkt, og sakkyndig bistand viser seg derfor ofte å være nødvendig.

Forsikring

Det er mange ulike former for forsikringer. Ulykkesforsikringen er nok den vanligste. Denne gir rett til utbetaling basert på den tegnede forsikringssum og størrelsen av den medisinske invaliditeten. Se skade og invaliditetsgrad i invaliditetstabellen her . I tillegg er mange mennesker dekket gjennom pensjons- og uføreforsikringer – som gir rettigheter ved inntektstap. Rene livsforsikringer aktualiseres ved dødsfall og gir rettigheter til de etterlatte.

Forsikringer kan være tegnet individuelt, dvs av den enkelte forsikringstager. Ofte er man imidlertid også dekket under kollektive ordninger, tegnet via arbeidsgiver eller fagforening. Dekning kan også foreligge via forsikringer for ektefelle/ samboer/ foreldre. Dette må derfor undersøkes nøye.

Vårt firma har til enhver tid et stort antall forsikringsspørsmål til behandling. Vi har blant annet ført en rekke saker der forsikringsselskaper er blitt holdt ansvarlige på grunn av mangelfull eller misvisende informasjon om innholdet i forsikringene.

Ved tvist om forsikringsutbetalinger vil rettshjelpforsikringen, tilknyttet innboforsikringen i de fleste tilfeller kunne benyttes. Et viktig unntak er ved yrkesskader. Dersom de økonomiske vilkår er oppfylt kan man få fri rettshjelp.

 

Trygd

Når man blir syk eller skadet påvirkes ofte ens økonomiske situasjon. Mange søker av den grunn ytelser fra NAV. Trygdelovgivningen er imidlertid innfløkt, og det oppstår hyppig usikkerhet med hensyn til den enkeltes rettigheter.

Vårt kontor har bred erfaring med alle trygdespørsmål, herunder spørsmål om sykepenger, attføring, rehabilitering og uføreytelse, samt grunn- og hjelpestønad. Advokatene hos oss har prosedert saker i samtlige rettsinstanser, herunder for Høyesterett. De aller fleste problemstillinger blir imidlertid avklart uten at de er nødt til å prøves rettslig.

Dersom den bakenforliggende årsak til stønadsbehovet er en yrkesskade/yrkessykdom vil man ha visse tilleggsrettigheter, herunder kan det foreligge mulighet for ménerstatning og særskilt beregning av pensjonsytelsene.

Ved klage- og ankesaker for Nav vil man ha krav på fri rettshjelp dersom man oppfyller de økonomiske vilkårene. Ved søksmål vil rettshjelpforsikring tilknyttet innboforsikringen ofte kunne benyttes.

 

 

 

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer