Kompetanse

Naturressurser og miljørett

Utnyttelse av naturressurser gir grunnlag for omfattende næringsvirksomhet i Norge.Vi har i særlig grad ydet bistand innenfor bergverk og havbruk.

 

Miljørett, tradisjonelt definert som rettsreglene for vern av miljøet og vern mot forurening, spiller en viktig rolle ved forvaltning av naturresursser. Miljørett spiller imidlertid også en rolle i praktisk talt all ny komersiell lovgivning. Lovgivningen nasjonal er omfangsrik, EU-retten på området er dynamisk og ekspansiv, samt at det de senere år har vært inngått en rekke konvensjoner som Norge har tiltrådt.

Havbruksnæring

Vi har gjennom de siste 20 år bistått klienter i havbruksnæringen så vel overfor fiskeriforvaltningen som i kontraktsmessig sammenheng, og i saker ført for domstolene.
Av viktige saker som inngår i norsk rettspraksis viser vi spesielt til Høyesteretts dom i Polarlaks II saken, Rt. 2002 s.1302.

Mineralrettigheter

Vi bistår virksomheter som utvinner og videreforedler mineraler med utvinningsavtaler og konsesjonssøknader. Vi har også prosedert en rekke tvister vedørende slike avtaler.

Miljørett og m iljøinformasjon

Kompetanse på miljørettens område er viktig innenfor både privat rett og offentlig rett. Vi bistår klienter blant annet med:

  • miljøvernspørsmål mellom private parter
  • miljørettigheter innenfor arbeidslivet
  • miljøkrav stillet til eierskap til fast eiendom eller selskaper
  • ansvar eller erstatningsspørsmål basert på miljølovgivningen

Norge vedtok i 2003 lov om rett til miljøinformasjon. En lov som innfir Norges forpliktelser etter Århus konvensjonen (FN), men som i tillegg gir allmennheten rett til miljøinformasjon fra private virksomheter. Staten har etablert en bredt sammensatt klagenemnd, - Klagenemnda for miljøinformasjon, som tar stilling til klager rettet mot virksomheter som mener seg uforpliktet til å utlevere slik informasjon.

Vi har bistått så vel enkeltpersoner som organisasjoner i klagesaker ført for miljøinformasjonsklagenemnda, og er fortiden engasjert i den første og eneste sak som føres for domstolene basert på denne lov.

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer