Kompetanse

Yrkesskade og yrkessykdom

Lov om yrkesskadeforsikring regulerer erstatningsrettighetene etter påførte yrkesskader og yrkessykdommer. Den sentrale målsettingen er at de som rammes skal få kompensert sitt økonomiske tap som følge av skaden eller sykdommen.

I tillegg oppstilles diverse særrettigheter i folketrygdloven. Av stor praktisk betydning er at man ikke skal måtte betale egenandel for medisinsk behandling. Det er også muligheter for en forhøyet uførepensjon mv.

 

 

 

 

Yrkesskader

For å kvalifisere til "yrkesskade" må det ha funnet sted en ulykkeshendelse, noe som blant annet innebærer at belastningslidelser faller utenfor dekningsområdet til Yrkesskadeforsikringsloven. Videre må skaden ha skjedd "i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden". Begge disse kriteriene har vært behørlig rettslig vurdert, grunnet vanskelige grensespørsmål.

I tillegg må de alminnelige krav til årsakssammenheng og økonomisk tap være oppfylt, se nærmere informasjon under "Personskade".

Yrkessykdommer

Typiske eksempler på yrkessykdommer er

· Løsemiddelskade
· Lungesykdom
· Blodkreft
· Hudlidelse

Eksponeringskildene er mange og ulikeartede. Benzen er eksempelvis en kjent årsak til blodkreft. Finfordelt støv og sveiserøyk kan resultere i lungelidelser, ulike kjemiske løsemidler kan gi hjerneskade (løsemiddelskade) og hudsykdommer. Psykiske følgeskader inntrer ofte.

Såvel de medisinske som de juridiske problemstillingene er høyst spesialiserte, noe som stiller betydelige krav til den juridiske bistanden. Hos Norman & Co. ANS har man omfattende erfaring med saksbehandling på dette området, så vel overfor forsikringsselskap som NAV. I tillegg har firmaet hatt et mangeårig samarbeid med Arbeidsmiljøskaddes Landsforening ( www.alfnorge.no ), herunder med lederverv i dennes fagråd.

Ett oppdrag av særlig interesse er Norman & Co. ANS` bistand til et stort antall tidligere off-shore ansatte oljearbeidere. Dette har medført en betydelig oppfølging overfor de politiske myndigheter og den offentlige forvaltning samt samtlige arbeidsmedisinske avdelinger i Norge. Arbeidet har vært behørlig omtalt i media.

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer